Langven.com Forum

Full Version: Chữviết - Khôngdấu - Kiểugõ Telex Rútgọn
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
chuvietmoi

ChữViết - KhôngDấu
Kiểugõ Telex Rútgọn, Nhanh - Cvmz
[SIZE=7]


[COLOR=green]A-Giới thiệu:

Bài này giới thiệu một Kiểugõ Telex rút gọn , ( Cvmz- không dấu) có hệthống ,logic cho chữ Việt,nhằm mục đích viết chữ nhanh hơn so với kiểu Telex cũ .Càiđặt vào trang “Gõ Tắt” ở bộgõ đa năng http://winvnkey.sf.net ,để khi gõ Cvm_z mà máytính vẫn hiệnra chữ Việt có dấu,viết nhanh,tiết kiệm thời gian:<Macros:4.Vần lười .Vần kiểu tựdo 5> . Ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với Telex &Vni).

- Ngoài ra,khi tắt bộ gõ có thể dùng trực tiếp kí tự ghi làm Chữviếtkhôngdấu (tạm thời), rút gọn từ ngữ, dễhiểu, vẫn đảmbảo ngữ nghĩa từ ngữ,truyền đạt nội dung thông tin một cách chính xac.Dùng hoàn toàn 26 chữ cái Latin và vài kí tự trên bàn phím mà không phải thông qua trung gian nhu liệu phần mềm,nên chúng hữu ích trong: CNTT,cac trương trình phần mềm viết chữ Việt,(Windows Vista,Linux, MySQL...),email, văn bản,sách báo,“Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điệnthoại di động, dễ dàng sửdụng trên khắp Thế giới,khi không có càiđặt phầnmềm bộgõ Việt .vv...

Dấu thanh :

http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110305093223672.jpg

B-Quy tắc biến đổi 54 vần có mũ :

1-Vần nguyên âm Đơn có mũ. (Vần có quy tắc):
a - Có phụ âm cuối. (Thay mũ và phụ âm cuối):

http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110305093223672.jpg

T=Q, W . P= [ , ] . C= V, B . N= G, H . M = K, L . NG= D,Z

vídụ: Vợt = Vowj ( ơt = ow), (vowtj<Telex>, vo7t5<Vni>),(đối chiếu cột phụ âm cuối T & nguyên âm đơn,mũ Ơ hàng 2, suy ra W đặt sau nguyên âm,chú ý nguyên âm không viết mũ. Mỗi hàng nguyên âm đơn có mũ đi với phụ âm cuối thay thế mới.)

* Bảng thốngkê biến đổi 34 vần đơn,mũ có phụ âm cuối theo côngthức trên:
http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110327023132395.jpg

b - Không phụ âm cuối: (thay nguyên âm mũ ):
http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110405101833543.jpg

- lee=lê , bo'r=bở, ly=li

2.Vần nguyên âm Ghép có mũ :(Vần bất quy tắc):
a - Bỏ mũ 8 vần nguyên âm ghép:
http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110807125613480.jpg

b - Thay thế 12 vần nguyên âm ghép mới:

http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110807012608902.jpg

-----------------------------------------------------------------------------


*Trường hợp Riêng:
-Vần UÂ: <uâ=ua >, ua+(n,m,t,c,p,ng)=uâ(n,m,t,c,p,ng). Uâ vẫn có thể làm vần ua .không phụ âm cuối là ua, có phụ âm cuối là uâ.vd :lúa=luas,(ua=ua),luân=luan (uâ=ua),tuất=tuat(s).
- Phụ âm đầu Q : *. bỏ Usau Q ,(ue, ua ,uy,uo &nbsp.*.vd:quên=qeen , quen=qen, quy=qy, quyết=qyet=qyi(s),quân=qaan,quan=qan,quán=qans,quốc=qoc,quần=qaanf,( Vần: uơ , quơ = qo' ).
- Phụ âm cuối C,T,P,CH: từ đi sau chỉ có 2 âm tiết Sắc và Nặng. Có thể bỏ dấu Sắc S với nguyên âm không mũ và nguyên âm ghép thay thế .vd : tét=tet,tẹt=tetj,hic,ut,ac,ip,khách=khach,thoát=thoat,nước=nouc,thuốc=
thuoc,thuộc=thuocj....
- Vần mũ,đơn có phụ âm cuối thay thế :T=Q,W, ;P=[,] ; C=V,B cũng không viet dấu sắc S .vd: tất=taqs=taq,thật=thaqj ,sắt=suw(s)=suw - Vần : ăt=uw , ăp=u] ,không theo công thưc(có quy tắc),vì w= nh, ]= ch (làm chữghep, phụ âm cuối). anh=aw,ach=a],sắp=su].
- Dấu gạch ( ' ) đặt trước nguyên âm, làm nguyên âm dài : 'o ,'a ,'u ,'e (vd: xoong = x'ong=xooong),sôống=s'ods=soods
----------------------------------------------------------------------
* Cấu tạo từđơn : Phụâm đầu + Vần nguyên âm + Phụâm cuối +Thanh dấu - Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E.(dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép, không mũ (a,o,e,u,i,y và ao.oa,uy,oe...,và nguyên âm ghep bỏ mũ,thay thế <Bấtquytắc>)
- Phụ âm cuối Mới: T=Q-W ; P= [-] ; C=V-B ; N=G-H ; M=K-L ; NG=D-Z (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm Đơn, mũ <Cóquytắc>).
----------------------------------------------------------------------

Chữ ghep tương đồng:
http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110814071320941.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------
So sánh các kiểu viết, gõ Buoc toi deo ngang bong xe ta. Co cay chen da la chen hoa . ( không dấu)
Bu7o7c to7i1 d9eo2 ngang bong1 xe61 ta2.Co3 ca6y chen d9a1 la1 chen hoa.(Vni: 58 kt)
Bu+o+c to+i' ddeo` ngang bong' xe^' ta`.Co?ca^y chen dda' la' chen hoa. (Viqr: 58 kt)
Buowc towis ddeof ngang bongs xees taf.Cor caay chen ddas las chen hoa. (Telex: 57 kítự)
Bouc tios d'eof nga/ bo/s xees taf.Cor cey chen d'as las chen hoa. (Cvmz:52 kítự)
B2c tios 'eof /a/ bo/s x5s taf. Cor cey ]en 'as las ]en h3 . (Cvmz_Viết tắt : 44 kí tự)
Bước tới đèo ngang bóng xế tà .Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Cvmz (kết hợp viết tắt) ngắn hơn Vni và Telex 14 kí tự.khoảng 25%.Nhưng kếtquả vẫn cho ra chữ Việt có dấu.Sơ đồ bàn phím để dễ nhớ thứ tự phụ âm cuối thay thế trên bàn phím:
http://seablogs.zenfs.com/u/E4aQHGeRGAKYun_UA3wPLrdK..hLRQ--/photo/20110306103335410.jpg

T=Q,W . P= [ , ] . C= V,B . N= G,H . M = K,L . NG= D,Z
(Căncứ từ trái qua phải,mỗi phụ âm Mới đi với hàng nguyênâm đơn,mũ,móc tương ứng theo công thưc biếnđổi vần ở hình 1a.)

Xuan yeu thou/ (Cvm_z < Telex rút gọn>)
Chuc banj xuan vui taks ziepj hodf
Ngyenj caef xuan mios zoar cho'f mo/.
Bao lagf xuan d'egs zou/ qee mej
Meys loutj xuan qa wo's banj lo/f.
Bayr ]u'x xuan ,mudf dyen no'j zals,
Nah vagf xuan d'epj /iax tiwf nodf
Qywf xuan rot rouuj miof thi huux
Hawj fuc xuan tranf nga[j nuis sod.

Xuân yêu thương

Chúc bạn xuân vui tấm thiệp hồng
Nguyện cầu xuân mới thỏa chờ mong.
Bao lần xuân đến thương quê mẹ
Mấy lượt xuân qua nhớ bạn lòng.
Bảy chữ xuân ,mừng duyên nợ thắm,
Năn vần xuân đẹp nghĩa tình nồng
Quỳnh xuân rót rượu mời thi hữu,
Hạnh phúc xuân tràn ngập núi sông.
Cvmz : 232 kí tự
Telex và Vni : 302 kí tự ( ngắn hơn 70 kí tự,vậy Cvms ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với telex,Vni
Rât mong sự đóng góp và phản biện của cac bạn.
chi tiết tại blog:


(@click here)
Hoa bưởi trắng
Cái này cũng có vẻ thú vị ,
nhưng bi giờ hầu hết mọi người đã quen cách gõ cũ rồi.
thay đổi thói quen là cả một vấn đề...
Có lẽ thích hợp với những người trẻ hơn.. rolleyes2.gif
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.