Cái này có lâu rồi, hôm nay xem lại vẫn hãi. Giống trong truyện của bác Nguyễn Xuân Khánh kể rằng họ rửa lòng lợn trong nước cống ấy. :((

(@click here)