Langven.com Forum

Full Version: Các địa Chỉ để Upload Files Và ảnh
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện địa chỉ
SyncMaster
Files Upload

Các địa chỉ để upload files, sắp xếp theo thứ tự dung lượng file cho phép từ thấp lên cao :

- TURBO UPLOAD
http://www.turboupload.com/
Dung lượng file : maximum 70 MB.

- YOU SEND IT
http://www.yousendit.com/
Dung lượng file : up to 1GB.

- FILEFRONT.COM
http://www.filefront.com
Dung lượng file : up to 1GB.

- BADONGO.COM
http://www.badongo.com
Dung lượng file : up to 1GB.
SyncMaster
Images Upload

- TURBO IMAGE HOST
http://www.turboimagehost.com/
Upload từng ảnh một, mỗi ảnh không quá 1.5MB.

- IMAGESHARK
http://imageshack.us/
Upload từng ảnh một, mỗi ảnh không quá 1.5MB? hỗ trợ tệp Flash, có chức năng resize ảnh.

- PHOTOBUCKET
http://www.photobucket.com/
Dung lượng : 1GB, cho phép quản lý ảnh dưới dạng thư mục, hỗ trợ Flash và Video.
soctettoc
Thanks anh Sìn. Đúng cái em đang cần.
mth
www.filefront.com
-----
You can upload as many files as you like in any format. You have UNLIMITED storage space.
The upload must not be larger than 1GB and must not last longer than 10 hours.
SyncMaster
http://www.badongo.com

Upload & Share files FREE! (up to 1GB).
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện địa chỉ
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.